miércoles, 13 de abril de 2011

Fotografia Estereoscòpica. Montse Vilimelis (Fotografia artística, Tècnica fotogràfica)

En este caso, a partir de dos exposiciones que no pretendían recrear una pareja estereoscópica, la autora encontró un leve desplazamiento del eje óptico que le permitiría utilizarlas como tal, así que sustituyó el canal rojo de la imagen derecha por el de la izquierda, lo movió hasta ajustarlo respecto al plano de enfoque que le interesaba y el efecto tridimensional hizo el resto। Se dió preferencia al plano de la pared/ventana, para poder desenfocar la vista hacia su exterior y apreciar el relieve del radiador que vemos a la derecha.

En aquest cas, a partir de dues exposicions que no pretenien recrear una parella estereoscòpica, l'autora va trobar un lleu desplaçament de l'eix òptic que li permetria utilitzar com a tal, així que va substituir el canal vermell de la imatge dreta pel de l'esquerra, el va moure fins a ajustar respecte al pla d'enfocament que li interessava i l'efecte tridimensional fer la resta. Es va donar preferència al pla de la paret / finestra, per poder desenfocar la vista cap a l'exterior i apreciar el relleu del radiador que veiem a la dreta.

No hay comentarios: