lunes, 19 de marzo de 2018
PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DEL MÒDUL “TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ GRÀFICA”

TÍTOL GRAU Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Còmic GS


FAMÍLIA PROFESSIONAL Comunicació gràfica i audiovisual

INDEX:

1-Introducció
2- Context
3- Atenció a la diversitat
4- Metodologia
5-Recursos
6- Competències Bàsiques
7- Objectius
8- Continguts
9- Avaluació
10- Unitats Didàctiques

1-Introducció:

La intenció del present escrit i la documentació a la qual acompanya és acontentar les expectatives associades a un procés de selecció de personal docent que es basa en la demostració de la seva competència. Els requisits i el desenvolupament de les proves donen per fet que no n'hi ha prou amb desenvolupar per escrit els coneixements d'un tema, entre tants altres, relacionat amb els estudis a impartir, sinó que és imperiós demostrar la capacitat docent per gestionar i administrar els continguts de qualsevol mòdul dels cicles formatius generant una guia pautada i precisa del desenvolupament del curs, punt de partida imprescindible però que l'experiència ens diu sovint que com més detallada és aquesta guia, més probable és que es vegi alterada o reconduïda al llarg de les sovint imprevisibles vicissituds d'un curs concret. La veritat és que l'atenció a la normativa sol comportar hores de treball pautat i burocràtic que sovint no reflecteix fins a quin extrem no té gaire a veure amb el desenvolupament del curs a la realitat de l'escola i de l'aula, que de vegades ens alegra millorant les nostres expectatives, però que sovint poc té a veure amb el prometedor (i generalment farragós) programa que s'oferia a l'alumnat o, el més important respecte al que ens porta aquí, al professor que s'acaba d'incorporar al mòdul, substitut o interí.

El docent ha de procurar ser coherent amb el pla previst tot i que la realitat li obligui a la capacitat d'improvisació, a la creativitat ia optimitzar les seves capacitats com a comunicador, a saber transmetre les seves experiències artístiques i professionals ja contagiar la seva pròpia competència, la qual cosa no sol reflectir en una documentació pautada, de manera que intentaré en la mesura del possible que així sigui.

El mòdul escollit per a aquesta convocatòria ha estat el de "Tècniques d'expressió gràfica", del cicle artístic de grau superior de Còmic, perquè per diverses raons ens ha resultat inevitable. El còmic ha estat un dels grans esperons de la nostra pròpia vocació artística i un dels primers mitjans per divulgar obres de la nostra autoria, i encara que les circumstàncies ens hagin portat per altres camins professionals o artístics, la tenacitat i la constància en la pràctica autodidacta de la nostra joventut ens recorda amb nitidesa els recursos tècnics i didàctics que hauríem desitjat tenir a l'abast per alimentar la nostra curiositat i corregir els nostres errors i mancances en aquells moments.
Després d'anys de compaginar la docència en ensenyament secundari amb la publicitat, el disseny gràfic, la il·lustració, el cinema i les escenografies aplicades, vaig accedir a la docència en cicles artístics com a coordinador de mitjans informàtics, encara que la realitat de les necessitats organitzatives del centre em portessin a cobrir, com tantes vegades ens passa als professors itinerants, matèries com tècniques d'expressió plàstica en il·lustració, cosa que en el meu cas constituïa una afortunada coincidència que complementava tot el que aprenia en impartir infografia en el cicle de pintura, o en el de fotografia, per apreciar els diferents objectius específics de cada cicle respecte a temes i continguts comuns. En ser destinat posteriormete a una plaça com a mestre de taller de fotografia (i comprovar que de nou era impossible limitar-me a impartir la tècnica fotogràfica corresponent a aquesta especialitat -808-, sinó que el complex organigrama que caps d'estudis i coordinadors pedagògics han de conformar al costat dels coordinadors d'àrea reclamen la comprensió i col·laboració del docent en impartir matèries pròpies d'un professor de fotografia -715-) la perspectiva privilegiada d'un oriünd del còmic i la il·lustració en impartir la fotografia comú als cicles d'il·lustració, gràfica publicitària, gràfica audiovisual i animació audiovisual m'ha permès apreciar tant aspectes diferencials com comuns a través d'un mitjà tan important per a tots ells com la fotografia, i en el cicle específic impartia el mòdul de tècnica fotogràfica.
Dotze anys d'experiència com a decent de la fotografia en què no vaig deixar de madurar pràctiques didàctiques com ara còmics o story-boards fotogràfics, o exercicis de concept-art audiovisual vinculat al còmic i la il·lustració mitjançant recursos propis de la fotografia digital.
Així, doncs, la present programació reflecteix el que s'ha après per aplicar-lo, per fi, en el camp específic del còmic, una feliç casualitat que m'ha permès adaptar les programacions desenvolupades pels meus predecessors en el centre per intentar portar-les a un terreny en què els processos manuals i els digitals es trobin allà on escenografia, volumetria, fotografia, il·lustració i còmic es complementen per enriquir-se.
Mª Ángel Fernández
Dibuix artístic i color. Teoria de la imatge.
Fotografia. Còmic.
Antrozoologia artística i Escenografia


2- Context: L’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo és un centre Públic depenent de la Generalitat de Catalunya i integrat en l’ESDAP (Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya).
L’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo tindrà, el curs vinent, cinquanta anys d’experiència pedagògica. Fou creada durant el curs 1968/69 amb l’objectiu de preparar especialistes en els diferents camps de les arts aplicades i des d’aleshores, l’escola s’ha anat adaptant a les exigències socials adequant les ofertes pedagògiques i les diverses especialitats a les demandes socials de cada moment.
Compta amb el treball d’un equip de professorat implicat en la docència i l’entorn social, productiu i cultural principalment del Barcelonès i el Maresme. De les nostres aules han sortit nombrosos professionals del disseny i les arts tant visuals com plàstiques.
L’escola té com a fonament iniciar l’alumne en el coneixement de l’art, el disseny i la imatge. En ella hi conviuen l’àmbit artístic i el del disseny, amb una oferta formativa que va des de la modalitat d’arts del Batxillerat (via arts plàstiques, imatge i disseny), passant per diversos Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (escultura, ceràmica, il·lustració, animació, interiorisme, gràfica interactiva i gràfica publicitària) fins a Estudis Superiors equivalents a tots els efecte als graus universitaris, especialitzats en l’àmbit de disseny gràfic.
És una escola que potencia els itineraris formatius del seu alumnat amb un bon índex de graduació en tots els seus estudis, una bona adaptació a les ofertes educatives posteriors i una bona integració en el mercat laboral un cop acabats els estudis.
Hi ha un bon clima de treball així com una bona interrelació entre els diferents nivells educatius. L’escola fa difusió dels materials elaborats i participa en premis, concursos, tallers i exposicions tant d’àmbit local com nacionals i internacionals.
Participem amb programes d’innovació i recerca educativa, com és el Projecte Lingüístic Plurilingüe i organitzem viatges d’estudis per a tots els nivells.
Actualment disposem de la carta Erasmus Extended la qual cosa ens permet promocionar la mobilitat del nostre alumnat amb altres escoles i universitats europees.

Òrgans de gestió

Equip directiu de l’Escola Pau Gargallo

L’equip directiu està format pels següents professors:
 • Director: Llogari Casas
 • Cap d’estudis: M. Rosa Autonell
 • Directora adjunta: Cristina Prats
 • Coordinador pedagògic: Josep Folch
 • Secretaria: Ana Troitiño
 • Administrador: Manel Clemente

Caps de Departament

 • Animació i Còmic: Daniel Seguí
 • Modelisme i disseny ceràmic i Tècniques escultòriques: Joan Artigas
 • Gràfica Interactiva: Xavier González
 • Gràfica Impresa i Assistent al producte gràfic imprès: Montse Sayol
 • Il·lustració: Maria Núñez
 • Projectes i direcció d’obres de decoració: Jordi Gomis

Consell Escolar

 • Director: Llogari Casas
 • Cap d’estudis: M. Rosa Autonell
 • Secretaria: Ana Troitiño
 • Professors: Jordi Badal, Joan Artigas, Joaquim Riera, Julia Hernández
 • Alumnes: Angel Sanchez, Pau Ybran, Ana Muñoz, Laia Jorge
 • Administrativa: Montserrat Barbarà


Estudis impartits a l’escola Pau Gargallo:El cicle formatiu de grau superior de còmic prepara l’estudiant per tal que en acabar els seus estudis sigui capaç de representar de forma gràfica, narrativa i seqüencial, ja sigui amb tècniques tradicionals com amb tècniques digitals, històries pròpies o per encàrrec.
Per tal d’assolir aquestes capacitats, al llarg del cicle l’alumnat estudia els conceptes, les tècniques i el programari necessari per poder produir i realitzar un projecte de còmic, ja sigui aquest un còmic, una tira còmica, una novel·la gràfica o qualsevol historieta per narrar la història que s’hi explica.
Les seves competències  professionals  són, entre d’altres,  la realització de guions, la creació de personatges, objectes i fons, així com la creació gràfica d’un còmic,  l’entintat, el color o la maquetació d’un projecte.

Titulació

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en còmic

Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)
1.720 hores en el centre educatiu
280 hores en el centre de treball

Accès

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen un dels requisits següents:
- Tenir el títol de batxillerat, modalitat d'arts.
- Tenir el títol de batxillerat d'altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny.
- Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics.
- Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny de les que s'especifica a la prova d'accés.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés (part específica i part comuna). Per fer-la cal:
- Tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova o
- Tenir 18 (o complir-los l'any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família equivalent.

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s'ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Sortides professionals

Realització de còmics.
Disseny, organització i gestió de projectes de còmic o de narrativa gràfica.
Creació de fons, objectes i/o personatges.
Col·laboració en l'elaboració i adaptació dels guions.
Realització de guions il·lustrats (storyboards).
Color i retolació.
Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a projectes de còmic en àmbits diferents.
Col·laboració en l'organització i la supervisió de la producció.

Estructura

1r Curs
 • Fonaments de la representació i l’expressió visual
 • Teoria de la imatge
 • Mitjans informàtics
 • Fotografia
 • Història del còmic
 • Dibuix aplicat al còmic
 • Representació espacial aplicada
 • Tècniques d’expressió gràfica
 • Guió i estructura narrativa

 

2n Curs
 • Història del còmic
 • Projectes de còmic
 • Projecte integrat
 • Dibuix aplicat al còmic
 • Producció gràfica industrial
 • Formació i orientació laboral

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior obtenen un títol de tècnic superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), als ensenyaments artístics superiors de disseny, als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals i al món laboral.

Atenció especialitzada.

Marc Legal (podría anar juntament amb la bibliografía)
-El Pla d’Acció Tutorial de la Pau Gargallo (es podría reajustar)

Aula i Mobiliari.

Espais formatius
Els centres que imparteixin els cicles formatius d’arts plàstiques i disseny han de complir, com a mínim, els requisits d'instal·lacions i condicions materials que estableix el Reial Decret 303/2010 , de 15 de març i a l’Ordre ENS/30/2012, de 10 de febrer, per la qual s’especifica la superfície determinades instal·lacions dels centres que imparteixen els ensenyaments artístics.

Els espais disposaran de la superfície necessària i suficient per a desenvolupar les activitats d'ensenyament dels mòduls professionals que s'imparteixen. A més a més, hauran de complir les següents condicions:
a)    La superfície s'establirà en funció del nombre de persones que ocupin l'espai formatiu i del tipus d'ensenyament i ha de permetre el desenvolupament de les activitats formatives amb l'ergonomia i la mobilitat requerides dins el mateix.
b)    Hauran de cobrir la necessitat espacial de mobiliari, equipament i instruments auxiliars de treball.
c)     Hauran de respectar els espais o superfícies de seguretat que exigeixin les màquines i equips en funcionament.
d)    Respectaran la normativa sobre prevenció de riscos laborals, la normativa sobre seguretat i salut en el lloc de treball i totes les altres normes siguin d'aplicació. Els equipaments que s'inclouen en cada espai han de ser els necessaris i suficients per garantir la qualitat de l'ensenyament.

A més hauran de complir les següents condicions:

a)    L'equipament (equips, màquines, i altres) disposarà de la instal·lació necessària per al seu correcte funcionament, ha de complir amb les normes de seguretat i prevenció de riscos i totes les altres que siguin aplicables.
La quantitat i característiques de l'equipament han d'estar en funció del nombre d'alumnes i permetre l'adquisició dels resultats d'aprenentatge, tenint en compte els criteris d'avaluació i els continguts que s'inclouen en cada un dels mòduls professionals que s'imparteixen en els referits espais.

En aquest sentit, i seguint les directrius de l’esmentada normativa, destaquem entre els trets generals que descriuen les instalacions de l’Escola Pau Gargallo, aquelles que ofereixen més idoneïtat per al desenvolupament del mòdul de “técniques d’expressió gráfica”

Instalacions:

Aula de dibuix artístic

L'aula de dibuix artístic és un espai diàfan dotat de taules i cavallets per utilitzar en funció de l'activitat a desenvolupar.

Aula de dibuix tècnic

L'aula de dibuix tècnic està equipada amb taules de dibuix tècnic amb paral·lex adients per desenvolupar aquesta matèria i matèries on es necessita un espai de treball ampli.

Aula d'informàtica

L'escola disposa d'una aula d'informàtica equipada amb ordinadors PC i el programari específic per als nostres estudis.

Biblioteca

L'espai de Biblioteca recull bibliografia bàsica i específica de les especialitat d'arts plàstiques i disseny que s'imparteixen a l'escola. És un espai de lectura i consulta que també es fa servir com a aula de petit grup. Disposa a més a més, d'una pantalla de televisió i de dos ordinadors amb accés a la xarxa.

Plató i laboratori fotogràfic

El plató de fotografia està equipat amb tres unitats de flashos d'estudi de 500 wats/segon amb els corresponents accessoris -reflectors, finestres, paraigües... - i tres unitats de llum contínua. Disposa de pantògraf de sostre així com de fons de paper continu -blanc, gris, negre, croma-, taula de bodegons, tenda de llum, braços de reproducció i càmeres rèflex digitals i analògiques.
El laboratori fotogràfic te dues ampliadores B/N de pas universal i una de format mig amb els corresponents accessoris.

Aules de ceràmica

Les aules de ceràmica comprenen un espai general d'ús polivalent, un laboratori ceràmic i un taller de models. Disposem de forns de baixa i alta temperatura amb diverses capacitats, des de forn de proves fins a forn industrial, torns per a terrisseria i escaiola, impressora 3D per a pasta ceràmica, dispositiu de control numèric CNC, laminadora, extrusionadora i molí de boles.

Taller de Serigrafia

En aquest espai té lloc el procés d’elaboració de pantalles: s’emulsionen, insolen, revelen i es recuperen. Les matrius resten llestes per poder estampar-les, tant en paper com en tèxtil, fusta i altres materials.

Taller d'animació Stop Motion

Aquest taller disposa de 12 sets d'animació per treballar en Stop Motion. Cada set es composa d'una taula de rodatge amb càmera webcam i focus, i una petita taula per treballs de preproducció amb l'ordinador.
Els alumnes treballen l'animació en volum de diferents formes: des de la manipulació d'objectes, creacions en plastilina, animació de partícules, cut-out... fins a animar els seus propis personatges.

Taller de Pedra

El taller de pedra compren un espai cobert i una part del pati.
Disposem de taules, tres armaris, extracció mecànica de la pols, instal·lació d'aire comprimit i maquinària de mà (moladora grossa, moladores petites, polidores ,fresadores, martells neumàtics i disc i freses diamantades).

Taller de Fusta

El taller de fusta es distribueix en dos espais. Un espai amb tres bancs de treball amb cargols de banc, una taula gran polivalent per reunions i breefings i màquines lleugeres de treball.
A l'altre espai tenim totes les màquines de ebenisteria: serra de cinta, radial de tall, polidora de cinta, motoserres (elèctrica i de benzina), torn d'ebenisteria, etc... i l'armari d'eines manuals. 

Taller de metalls

Disposem de tot tipus de màquines i eines aptes per a poder realitzar treballs en metall: unions i soldadures, forja i fosa. L'espai està equipat amb diferents sistemes de soldadura: elèctrode recobert / MIG-MAG fil continu / TIG / Oxiacetilènic amb espais de treball individualitzats i sistemes de tall: plasma, oxiacetilènic.
Pel que fa al procediment de Forja té dues fornals i quatre encluses.
Per la Fosa està preparat amb un forn de gas amb un cresol de 35 kg de capacitat per poder fondre a la terra (alumini) i a la italiana (bronze). També tenim un forn elèctric per coure els cilindres i eliminar les ceres.
El taller disposa d’utillatge divers, la major part dels materials fungibles els aporta l’escola. L’alumne paga una quota de material anual dels diferents tallers del cicle.
A l’exterior tenim espai per poder treballar peces de grans dimensions i muntatges.

Impressió 3D

L'escola compta amb una impressora 3D de pasta ceràmica ubicada al taller de ceràmica i una impressora 3D de filament plàstic ubicada a reprografia.

Espai expositiu

El vestíbul de la planta primera i el passadís d'accés a les aules d'aquesta mateixa planta són espais on es realitzen exposicions dels treballs realitzats pels alumnes.

Servei de Reprografia

Es disposa d'un espai de reprografia dotat amb impressores, plotter, guillotines i estris d'enquadernació. Els responsables d'aquest servei són Jordi Brunet i Sara Blesa.
Horari de reprografia:
matins: dilluns, dimecres i divendres de 10:00 a 14:00 h
tardes: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16:00 a 19:00 h
Contacte: reprografia@paugargallo.cat

Bar

El servei de bar és obert tots els dies lectius de 8:30 a 12:30 h i de 14:00 a 19:00 h.
La responsable és Dolors Puig Moure.

Jardí

El centre disposa d'un agradable jardí, especialment utilitzat com a aula d'espai obert on es desenvolupen activitats de dibuix al natural, realització d'apunts i croquis i fotografia. El jardí també es utilitzat com a zona d'esbarjo pels alumnes en les seves franges de descans.
Convenis Internacionals:
L’escola està en possessió de la Erasmus University Charter des de l’any 2009 i té una carta ERASMUS + for Higher Education (ECHE) 2014-2020 vàlida fins al curs 2019/20.
Gràcies a això, l’alumne de Cicles Superiors i el de Grau pot estudiar o fer pràctiques a l’estranger, en universitats o escoles superiors amb les que s’hi tingui un acord interinstitucional.
Durant el primer trimestre del curs es convoca una reunió informativa per a tots aquells que hi estiguin interessats;  entre gener i febrer els alumnes sol·licitants entreguen la documentació requerida, i entre tots ells, els responsables de la mobilitat a l’escola  seleccionen, de forma justa, transparent i coherent, als estudiants segons el nombre possible i acordat de mobilitats. El mes de maig se sap definitivament  si les ajudes sol·licitades han estat aprovades per l’Agència Nacional.
Les mobilitats poden durar entre  3 i 10 mesos (un curs acadèmic). La beca econòmica però, pot arribar a cobrir 5 mesos.
A part de la mobilitat individual es poden també establir acords per a projectes multilaterals o programes intensius que impliquen en aquest cas a tot un grup d’estudiants, dirigits i coordinats pel professorat, i amb la complicitat d’altres centres europeus.


3- Atenció a la diversitat

Normativa (excloent-hi els articles referents a educació primaria i educació secundària o bligatòria compilats a http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat/normativa/)

 • Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015).
 • Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa 
 • Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (DOGC núm. 5641, de 2.6.2010).
 • Resolució ENS/1543/2013, de 10 de juliol, de l'atenció educativa a l'alumnat amb altes capacitats (DOGC núm. 6419, de 17.7.2013).
 • Resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l'atenció educativa a l'alumnat amb trastorns de l'aprenentatge (DOGC núm. 6419, de 17.7.2013).
 • Llei 12/2009 del 10 de juliol d'educació
 • Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn
 • Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat
 • Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòri. Modificada per l’Ordre ENS/56/2012, de 8 de març (DOGC núm. 6088, de 15.3.2012). 
 • Resolució EDU/3699/2007, de 5 de desembre, per la qual s'aproven les instruccions per establir el procediment per tal que l'alumnat que pateixi malalties prolongades pugui rebre atenció educativa domiciliària per part de professorat del Departament d'Educació.
 • Llei orgànica 2/2006 d'Educació-LOE. Títol II Equitat en l'educació. Capítol I
 • Decret 299/1997 de 25 de novembre Sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials
 • Carta europea dels drets de l'infant hospitalitzat - 1986 - Resolució del Parlament Europeu
 • Decret 117/1984, sobre ordenació de l'Educació Especial per a la seva integració en el sistema ordinari

-Com a norma a l’aula
-Necessitat com a recoltzament educatiu
-Diferències pròpies de l’alumneMés enllà del que estableix la normativa vigent a Catalunya, una guia sens dubte valuosa però extensament densa, voldria reflectir en aquest apartat el que el sentit comú i l'experiència m'han portat a prioritzar en el dia a dia i exemplificar-ho amb alguns casos significatius , a més d'intentar reflectir les particularitats de les tècniques d'expressió gràfica en còmic en aquest sentit.

Per començar caldria remarcar que l'atenció a la diversitat la hauríem de considerar literalment. La diversitat dels alumnes en els cicles artístics de grau superior està supeditada primerament a la diversitat de personalitats de qualsevol grup social, però, des d'un punt de vista acadèmic, l'alumnat d'estudis artístic opta per aquesta opció per molt diversos motius. Hem de reconèixer que els batxillerats artístics solen acollir alguna cosa més que estudiants amb aptituds o vocació artístiques, atès que els que no es veuen en opcions humanístiques, científiques o tecnològiques busquen en l'opció artística un refugi d'espera on seguir estudiant a l'espera d'una sortida professional excessivament hipotètica i llunyana, així que d'entrada és freqüent que gairebé la meitat d'un nou grup pertanyi a la categoria, el que implica que hem d'optimitzar recursos expositius i pedagògics que despertin el seu interès i la seva curiositat esbrinant quins són els seus interessos per intentar connectar amb ells. Buscar exemples de diversos àmbits culturals, de diversos estils artístics i intentar fomentar que ampliïn els seus propis referents és estratègicament prioritari per a qualsevol professor que no vulgui ser testimoni directe del desinterès o fins i tot l'abandonament acadèmic dels seus alumnes.

Dit això, i sobrevolant qüestions bàsiques com l'atenció bàsica a alumnes amb problemes de mobilitat (el centre disposa de rampes d'accés i ascensors interiors per a casos d'aquesta índole) o amb problemes d'audició (als quals es prioritza en els llocs més avançats de l'aula, a més d'assegurar-los tutories personalitzades perquè segueixin el ritme del curs), podríem esmentar alguns problemes específicament relacionats amb la percepció visual, lògicament poc freqüents en aquest tipus d'estudis, però sorprenentment menys del que es podria esperar, atès que ens hem trobat amb casos de dislèxia, casos de dificultat per a l'apreciació de l'estereoscòpia (majoritàriament per hipermetropia, ull vague o falta de visió parcial), casos de percepció cromàtica problemàtica (daltonismos, acromatopsias ...) que dificulten l'assimilació d'alguns continguts o l'execució d'algunes pràctiques, però la superació pot comportar alguns resultat s sorprenentment satisfactoris i rellevants per al grup classe.
En aquest sentit, per exemple, un alumne amb daltonisme va realitzar un còmic en què s'exigia expressar variacions ambientals mitjançant el color. Va aconseguir resultats molt interessants precisament per intentar comprendre els límits de la seva percepció cromàtica establint un fructífer protocol que incloïa observacions amb els seus companys i anàlisi de la informació oferta pels canals de color de les aplicacions digitals emprades. Això el va portar a digitalitzar els seus treballs manuals i el va conduir a gestionar les barreges cromàtiques amb pigments de manera molt més resolutiva. Per a això es va servir, entre d'altres orientacions per part dels professors, d'una recomanació per part meva d'accedir a un projecte d'un antic alumne de Gràfica Publicitària que, interessat per un cas similar, va desenvolupar un projecte final (
"El germà Dalton" , veure també la seva menció al blog de seguiment de continguts dels mòduls impartits per aquest profesor a
http://mafa-elanimalinvisible.blogspot.com.es/2014/11/el-hermano-dalton-y-la-ceguera.html) que va despertar l'interès de la resta de la classe per una cosa tan fonamental i objectivament subjectiu com la percepció del color.
Un altre problema bàsic, sobretot en els primers cursos de cicles artístics, i molt especialment en els d'il·lustració i còmic, és la diversitat de capacitats pràctiques per al dibuix, llenguatge bàsic de qualsevol artista gràfic, i el grau de pràctica, habilitat o experiència que mostren els diferents alumnes del grup, que poden ser molt pobres (compensades sovint per una bona predisposició a afrontar les pràctiques perquè resultin fructíferes) o realment bones (en aquest cas cal evitar que porten l'alumne a la desídia o la repetició de recursos o fins i tot vicis adquirits que poden limitar tan prometedores aptituds).
Sens dubte és freqüent també la detecció de problemes per a l'expressió oral o escrita, emparats sovint en una enganyosa priorització dels recursos visuals, de manera que fomentar una conscienciosa supervisió dels treballs escrits (cosa d'altra banda molt important en còmic) és fonamental, però també és cert (ho sé bé perquè també tinc estudis superiors de filologia i certa experiència docent en àrees de llengües) hem de procurar que es faci de forma lleugera, amena i divertida, perquè llevat d'excepcions els alumnes solen ser refractaris a aquest tipus d'observacions.
Quan les dificultats lingüístiques provenen d'una immersió en una llengua aliè, sempre hem procurat assegurar-nos que l'alumne o l'alumna han comprès l'essencial del que transmès a classe, donant marge a que amb el temps i la pràctica de l'idioma els resulti més fàcil comprendre-ho i expressar-se en ell oralment i per escrit. Però considerem important procurar, amb persistència però sense pesada insistència, no conformar-nos amb un acceptable nivell d'expressió, sinó buscant en la mesura dels possible apropar les exigències a les que aplicaríem a qualsevol altre alumne natiu. En el cas concret del context bilingüe català, la preferència pel castellà o el català ha d'estar supeditada a un diàleg natural amb l'alumne sigui castellà o catalanoparlant, encara que prioritzem una de les llengües com a vehicular. En certs contextos locals, circumstancials o temporals, he prioritzat l'ús d'una o altra llengua sense que resultés en cap moment problemàtic, encara que he de reconèixer que em sòl preocupar per que utilitzin amb propietat les dues i minimitzin les mistificacions pròpies de la diglòssia, donat que en impartir matèries eminentment pràctiques, matèriques o visuals, hi ha la temptació de tolerar treballs escrits que barregen gramàtiques, lèxics i grafies de tots dos idiomes i considero important cridar l'atenció sobre això. El meu back-ground com a lingüista i la meva condició triglósica (sóc gallec vernacle) m'empeny a això de forma constant i ajuda a donar cos al discurs teòric que acompanya les explicacions dels exercicis pràctics.
Altres particularitats d'índole circumstancial, laboral, mèdica o personal dels alumnes també es tenen en compte a l'hora d'avaluar l'assistència o el grau de seguiment del curs, però no m'estendré en el seu comentari més enllà de que generalment depenen de tutories directes (sóc tutor del grup en qüestió del present curs) o de consultes al tutor al tutor, així com de reunions informatives amb la resta de professors del grup.


4- Metodologia:
Principis i estratègies metodològiques

Pel que fa a la metodologia emprada hauríem observar-la en tres àmbits diferenciats: les introduccions teòriques, les explicacions pràctiques i l'extracció de conclusions a visualitzar de manera crítica el treball realitzat, per a això hem trobat un suport important en la gestió de mostres i continguts a través de recursos on line, concretament d'un bloc de seguiment de temes d'interès per a la classe seleccionats o elaborats directament pel professor.
Aquest espai compartit serveix també com a espai d'exposició de treballs d'alumnes per a la seva discussió crítica a l'aula, o per al seu visionat immediat durant els exercicis pràctics, cosa a la qual solen estar acostumats des dels seus propis dispositius mòbils. Així mateix la disponibilitat de continguts selectes fàcilment assequibles des de casa fa que sempre tinguin accés a aquests en qualsevol fase del desenvolupament dels seus treballs. Per això, en establir una certa coordinació amb altres mòduls, com infografia o fotografia en el primer curs, i molt especialment cara a projectes de segon, el professor pot permetre avançar qüestions teoricopràctiques que contextualitzin la finalitat dels exercicis de caràcter instrumental, tècnic i pràctic que es desenvolupen en aquestes tècniques d'expressió gràfica de primer.

I és en el cas d'aquest mòdul concret en el qual no queda més remei que generar un ambient de taller agradable, tranquil i amè en què l'ús de les successives tècniques generi treballs pràctics a un ritme el més sincronitzat possible tot i permetent que cada alumne s'adapti al seu propi ritme sense excessives pressions si és de caràcter pausat ni desmotivándose al ralentí si és un alumne resolutiu i ràpid, donant temps sempre a contrastar la seva propis resultats amb els dels seus companys, dels que més aprenen, i tenint accés immediat a les demostracions directes del professor a nivell instrumental. Per optimitzar aquest tipus de desenvolupament de les pràctiques es procura que estiguin concisament estructurades per permetre la seva flexibilitat en cas necessari, i el seu plantejament sol ser un tipus de desenvolupament gràfic concret (una vinyeta, una tira, una portada, una seqüència a mitja pàgina o pàgina completa ...) associat respectivament a l'ocupació d'uns suports i materials propis de cada tècnica (línia, punt i taca associats a plomes, piceles i retoladors en blanc i negre, introduir així el clarobscur mitjançant els diferents tipus de trama, passar al ús del clarobscur amb diferents tipus de llapis i introduir les aiguades i els degradats ... etc.)
Els límits de lliurament de les activitats són determinants per acostumar l'alumne a temporitzar el treball i acostumar-lo a preveure els condicionants normals en qualsevol encàrrec professional i saber gestionar el seu propi ritme de treball, així que creiem convenient intercalar petites pràctiques complementàries encaminades a exercitar habilitats manuals bàsiques respecte a l'ús dels instruments i els diferents suports i tècniques.

Activitats:

Perfil professional. COMPETÈNCIA GENERAL del CFGS de Còmic

1.Idear i elaborar projectes de l’especialitat de còmic a partir d'un projecte propi o amb qualitat formal i funcional (tècnica, artística i comunicativa) d'un encàrrec professional determinat.

2. Planificar i desenvolupar el projecte de l’especialitat de còmic des de la identificació de l’encàrrec comunicatiu, la definició dels aspectes formals i estètics, funcionals i tècnics, fins la realització del producte acabat, responsabilitzant-se de la supervisió del treball tècnic especialitzat i possibilitant la coordinació del treball en equip.

3. Planificar i realitzar els controls de qualitat corresponents a les fases diferents del projecte per garantir un producte acabat que compleixi amb els objectius gràfics, comunicatius i expressius exigibles a nivell professional, seguint en tot moment del procés les normes vigents de seguretat, salut laboral i de protecció del medi ambient.

-Activitats:
1er Quadrimestre:
UF1

1 (20h)
Suports, eines i materials per a l’expressió gràfica B/N Blocats i plomes (activitat 1)
10
19/9/2017
29/9/2017
10h
1
(20h)
Suports, eines i materials per a l’expressió gràfica B/N Blocats i plomes (activitat 2)
10
3/10/2017
13/10/2017
10h
2
(20h)
Suports, eines i materials per a l’expressió gràfica B/N Grisos i degradats: Tècniques humides (activitat 3)
10
17/10/2017
27/10/2017
10h
2
(20h)
Suports, eines i materials per a l’expressió gràfica B/N Grisos i degradats: Tècniques humides (activitat 4)
10
31/10/2017
10/11/2017
10h
3
(15h)
Suports, eines i materials per a l’expressió gràfica Degradats monocromàtics (introducció al color): Tècniques humides (activitat 5)
15
14/11/2017
1/12/2017
10+5

Unitat didáctica 1

1 (20h)
Suports, eines i materials per a l’expressió gràfica B/N Blocats i plomes (activitat 1)


1-Blanc i negre
1.1-Llàpis: Diferenciació de duresa. Abocetats/Fons en llàpis dur; acabats/personatges/objectes en primer terme en llàpis mitj/tou (activitat introductoria)
Aquesta práctica de carácter tècnic i instrumental serveix com a connexió o precedent de la primera activitat que desenvolupem a projectes de segon a l’apartat de creació de personatges, per la qual cosa podem introduïr com a pretext argumental y teòric allò que treballarem a segon respecta a disseny de personatges. Així, doncs, si en aquest mòdul de segon donarem per asimilats els recursos tècnics de primer, aprofitarem per fer una revisió de les tècniques bàsiques practicades a primer, sugrència, per cert, feta pels alumnes mateixos, que creien que a primer no havien tingut prou temps de practicar-les amb prou profunditat seguint recomanacions precises, donat que percebien els exercicis com un repte més que com un aprenentatge específic de les partucularitats dels materials en un temps massa breu.
Els ítems comentats a segon i que anticipem d’una forma molt més superficial com a pretext per acometre aquestes primeres practiques amb llàpis i paper son els següents:

-Teoria sobre reconeixement i identificació de rostres: semblança (exemples de projectes artístics –Scott Chasserot,  FRANÇOIS BRUNELLE, Noel Cruz, Paolo Ballesteros, Ken Kitano, Julian Wolkenstein, Claire Felicia, Mary Ellen Mark, Sacha Golderberg, Gustavo Lacerda, Ulric Collette,  treballs semblants (pràctica Fotogràfica Coordinada por Mafa Alborés), Sandro Miller, Frauke Theilking, Cristian Girotto,  Hans Eijkelboom...)

a) Personatge partint d’un retrat
b) Plantejament d’una tira
c) Esbossos de personatges

1
(20h)
Suports, eines i materials per a l’expressió gràfica B/N Blocats i plomes (activitat 2)

1.2-Tinta
-Explicació teòrica sobre l’estructura clàssica guionista/dibuixant/entintador
1.2.1-Pinzell:
-Tipus de pinzells (pel, gruix, forma, punta...)
-Exemples clàssics (Caniff, Robins, Eisner, Pratt, Bernet...)
Blanc i negre d’alt contrast: línia, taca, punt
a) Entintat de la tira de l’activitat anterior
b) Entintat dels treballs desenvolupats en llàpis
-Blanc i negre amb degradats texturats (trames, pinzell sec, puntejat, línies de gruix modulat...)
(versionat de les activitats anteriors o de dibuixos alternatius)
1.2.2- Ploma / Rotring / (intro Pilot)
(versionat de les activitats anteriors o de dibuixos alternatius)

-Blanc i negre amb degradat:

Unitat didàctica 2

2
(20h)
Suports, eines i materials per a l’expressió gràfica B/N Grisos i degradats: Tècniques humides (activitat 3)


2.1- Pinzell/Tinta (aiguada)
Enllaç teòric amb els matisos dels personatges i de les seves caracteritzacions
(repetició de les pràctiques precedents amb aquesta tècnica)

a)    Activitat per a entrega: Animal fantàstic (aiguada)
2
(20h)
Suports, eines i materials per a l’expressió gràfica B/N Grisos i degradats: Tècniques humides (activitat 4)

2.2-Pinzell/Tinta/Gouache blanc y negre
          a) Activitat per a entrega: Mitja página (o format horitzontal) amb un mínim de tres vinyetes amb una seqüència on hi aparegui l’animal fantàstic de la pràctica precedent
UF2

UDs
Ús i aplicació expressiva en el dibuix i el color de les tècniquesgràfiques.
1
(20h)
Ús i aplicació expressiva en el dibuix i el color de les tècniquesgràfiques.
1- Retul·ladors:
a) Rotrings / Pilots de diferents gruixos
b) Permanents de diferents puntes
c) Retul·ladors de punta de pinzell
d) Activitat definitiva per a entrega:  (pas cap a la combinació de tècniques) Vinyeta allargada (taca –extrems-, Tons –mig-, puntillisme...)
-Color: (teoria color/games)


1
(20h)
Ús i aplicació expressiva en el dibuix i el color de les tècniquesgràfiques.
4- Llàpis color/llàpis color aquarel·lable
(fins Decembre)

2
(35h)
Ús i aplicació expressiva en el dibuix i el color de les tècniquesgràfiques.
 (Inici Gener, continuació Color introduïnt-hi tècniques humides)
(Activitats suggerides en format de mitja pàgina)
5- Aquarel·la / Anilina

2
(35h)
Ús i aplicació expressiva en el dibuix i el color de les tècniquesgràfiques.
6- Gouache/Tèmpera/Acrílics

2
(35h)
Ús i aplicació expressiva en el dibuix i el color de les tècniquesgràfiques. 2on Quadrimestre:
7-Retul·lador color/tècniques mixtes

3
(10h)
Ús i aplicació expressiva en el dibuix i el color de les tècniquesgràfiques.
8- color/tècniques mixtes analògiques i digitals3- Retul·ladors:
a) Rotrings / Pilots de diferents gruixos
b) Permanents de diferents puntes
c) Retul·ladors de punta de pinzell
d) Activitat definitiva per a entrega:  (pas cap a la combinació de tècniques) Vinyeta allargada (taca –extrems-, Tons –mig-, puntillisme...)
-Color:
(teoria color/games)
4- Llàpis color/llàpis color aquarel·lable
(fins Decembre)
(Inici Gener, continuació Color introduïnt-hi tècniques humides)
(Activitats suggerides en format de mitja pàgina)
5- Aquarel·la / Anilina
6- Gouache/Tèmpera/Acrílics

2on Quadrimestre:
7-Retul·lador color/tècniques mixtes

(fins setmana santa)

UF3
1
15h
maneig i experimentació amb les tècniques d’expressió gràfica
Recursos digitals (Photoshop, Illustrator)
a)    Cadàver exquisit    (15h)

2
40h
maneig i experimentació amb les tècniques d’expressió gràfica
Recursos digitals (Photoshop, Illustrator)

Fotomuntatge escenogràfic
b)    Concept-Art. Superheroi  fotogràfic (coordinació amb fotografia) 40h
(PDF web còmic –format horitzontal)

8- Recursos digitals (Photoshop, Illustrator)
·Cadàver exquisit (personatge partint de diferents preses fotogràfiques a persones diverses amb criteris comuns d’il·luminació i enquadrament)
·Fotomuntatge escenogràfic: Realitazació d’un mínim de dues vinyetes partint de espais escénics fotogràfics adequats a la inclusió per fotomontaje digital coherent d’altres elements o personatges, incloent-hi la possibiltat de fer servir alguns dels obtinguts a la pràctica precedent.
·Superheroi  fotogràfic: Aplicació de les tècniques emprades a les practiques precedents per a la recreació d’una viñeta o bé d’una portada d’un autor concret, documentat i referenciat de l’anomenada era d’or dels comics americans de superherois, tot limitant-se a exemples clàssics de Marvel i DC
(PDF web còmic –format horitzontal)


(fins final de curs)


5-Recursos:
-Organitzatius:
-Sortides, activitats, TIC,
-Espai/Temps
-Agrupament alumnes
-Espais expositius
-Didàctics (biblioteca, blog, bibliografía, webgrafia –recursos de xarxa- referents…)
-Materials (tot evitant esmentar els molt bàsics –paper, goma, pen-drive…-)Lluïr-se (referències a personal especialtzat, professors,
-Personals/Humans

6- Competències Bàsiques
Destaquem les que s’aniran a desenvolupar

Pautat a la normativa:
Perfil professional. COMPETÈNCIA GENERAL del CFGS de Còmic

1.Idear i elaborar projectes de l’especialitat de còmic a partir d'un projecte propi o amb qualitat formal i funcional (tècnica, artística i comunicativa) d'un encàrrec professional determinat.

2. Planificar i desenvolupar el projecte de l’especialitat de còmic des de la identificació de l’encàrrec comunicatiu, la definició dels aspectes formals i estètics, funcionals i tècnics, fins la realització del producte acabat, responsabilitzant-se de la supervisió del treball tècnic especialitzat i possibilitant la coordinació del treball en equip.

3. Planificar i realitzar els controls de qualitat corresponents a les fases diferents del projecte per garantir un producte acabat que compleixi amb els objectius gràfics, comunicatius i expressius exigibles a nivell professional, seguint en tot moment del procés les normes vigents de seguretat, salut laboral i de protecció del medi ambient.

Perfil professional. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS del CFGS de Còmic

1.Identificar i definir els aspectes artístics, formals, funcionals i tècnics d'un projecte de còmic d'acord a les especificacions donades.
2. Dotar al producte de còmic dels elements persuasius, informatius i / o identificatius adequats als objectius de l'encàrrec i comunica eficientment els missatges adreçats a mitjans d’informació i/o de difusió diferents mitjançant el còmic.
3. Buscar, seleccionar, analitzar i arxivar la documentació i el material gràfic de referència i gestiona les fonts i recursos òptims per a la realització d’un projecte de còmic.
4. Planificar i desenvolupar totes les fases dels projectes de còmic mitjançant les tècniques narratives, gràfiques i estils més adequats als plantejaments comunicatius i expressius del treball i a les especificacions narratives i tècniques prèviament determinades amb el nivell de qualitat exigible professionalment.
5. Crear, adaptar o interpretar guions per a projectes de còmics propis o aliens.
6. Conèixer i complir la normativa específica que regula el sector i l'activitat professional.
7. Atendre adequadament les especificacions d'un encàrrec de còmic donat proposant solucions diverses, orientades a suports, formats i mitjans tècnics diferents.
8. Seleccionar i utilitzar les tècniques i els recursos o estils artístics més adients per donar solució gràfica als objectius comunicatius i expressius, formals, funcionals i tècnics d’un problema comunicatiu.
9. Utilitzar i dominar les tècniques i tecnologies pròpies de l'especialitat, tant en els aspectes teòrics com pràctics, i conèixer tant les especificitats del material i dels equips professionals com la seva cura i manteniment.
10. Realitzar els originals tenint present les particularitats dels processos de reproducció i/o difusió posteriors i saber realitzar el seguiment i el control de qualitat corresponent.
11. Transmetre la informació adequada amb precisió i elaborar normes d'aplicació i generar documents que facilitin la comprensió, gestió i posterior evolució del producte de còmic.
12. Coordinar el treball que es derivi o generi a partir del desenvolupament del projecte de còmic.
13. Realitzar els controls de qualitat necessaris en cada fase del procés projectual per a l'obtenció d'un producte de còmic de qualitat tècnica, artística i comunicativa i adequat al mitjà gràfic on s’ha d’incorporar.

Capacitats clau:

COMPETÈNCIES PERSONALS I SOCIALS_TRANSVERSALS
Són capacitats associades a conductes individuals i enteses com a competències transversals per afectar diferents llocs de treball i són transferibles a noves situacions. El desenvolupament d'aquestes capacitats es relacionen d'una forma causal amb l'èxit en el lloc de treball.

Autonomia: capacitat per l’autoconeixement i el control de les seves emocions amb comprensió crítica per a la integració i transferència de sabers, aplicar i integrar els coneixements artístics i tecnològics en la definició i desenvolupament de procediments de treball, fixant-se metes i elements de motivació i ajuda per aconseguir l'èxit, buscant solucions a problemes basant-se en els propis recursos.

Iniciativa i innovació: capacitat per formular activament nous plantejaments que s'avancin als canvis de l'entorn, prenent decisions oportunes amb criteri propi, amb predisposició per emprendre accions, crear oportunitats i millorar resultats sense necessitat d'un requeriment extern, adoptant una actitud proactiva i desperta davant la realitat per al desenvolupament de la creativitat i l’esperit emprenedor, amb la maduresa suficient per assumir les conseqüències de l'acció.

Relació interpersonal: disposició per participar de manera eficient i constructiva en la vida social, relacionant-se satisfactòriament amb els companys de treball i poder respondre correctament davant les persones, així com per poder resoldre conflictes quan sigui necessari, actuant per mediar, establir i mantenir relacions cordials, recíproques i càlides.

Responsabilitat: disposició per implicar-se en el treball, garantir la realització de la tasca, cuidant que el funcionament dels recursos sigui l'adequat, amb la capacitat de prendre decisions, de dirigir una activitat amb responsabilitat de coordinació i supervisió del treball tècnic, respondre del resultat i donar-ne raó.

Resolució de problemes: disposició i habilitat d’analitzar la informació necessària per avaluar i donar resposta a situacions previstes i no previstes, mitjançant la recerca de solucions fonamentades, creatives i innovadores dins d’un camp d’estudi o professional, mitjançant l'organització i/o aplicació d'una estratègia o seqüència operativa - identificació del problema, diagnòstic, formulació de solucions i avaluació - definida o no per trobar la solució que respongui de la millor forma possible al problema.

Treball de forma autònoma: disposició i habilitat per resoldre problemes de manera individual tot prenent decisions amb propostes pròpies i innovadores, cercant l’assessorament d’experts en certes etapes o tasques concretes, si es considera necessari.

Treball en equip: disposició i habilitat per col·laborar de forma activa i coordinada en un projecte comú, formant part d’un grup, treballant junts per a obtenir un objectiu proposat, oposat a fer-ho individualment o competitivament.

Organització del treball: disposició i habilitat per crear les condicions adequades d'utilització dels materials i els recursos humans, distribuir les funcions entre els integrants d’un grup, definir els procediments i coordinar les accions per a desenvolupar les tasques amb el màxim d'eficiència.

Competència comunicativa: capacitat de comunicar els seus coneixements, idees, habilitats i activitats en contextos professionals als seus iguals, supervisors, clients i persones sota la seva responsabilitat.

Aprendre a aprendre: tenir les estratègies d’aprenentatge necessàries per avançar en la seva formació de manera autònoma, amb maduresa per innovar en la seva aplicació i progressar en l’aprenentatge i formació a nivells superiors, inclou tant el pensament estratègic com la capacitat d'autoavaluar-se, i el maneig eficient d'un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual per transformar la informació en coneixement propi.

L'equip docent potenciarà l'adquisició de les capacitats clau incorporant-les a les activitats programades per desenvolupar el currículum d'aquest cicle formatiu.

Descriptors genèrics de resultats de l’aprenentatge

1. Haver demostrat posseir coneixements especialitzats en l’àrea professional, amb comprensió crítica per a la integració i transferència de sabers, així com per al desenvolupament de la creativitat, la iniciativa personal i l’esperit emprenedor;
2. Aplicar i integrar els coneixements artístics i tecnològics en la definició i desenvolupament de procediments de treball, en l’àmbit artístic o laboral, de manera autònoma i amb responsabilitat de coordinació i supervisió del treball tècnic;
3. Tenir la capacitat d’analitzar la informació necessària per avaluar i donar resposta a situacions previstes i no previstes, mitjançant la recerca de solucions fonamentades, creatives i innovadores dins del camp d’estudi o professional;
4. Ser capaços de comunicar els seus coneixements, idees, habilitats i activitats en contextos professionals als seus iguals, supervisors, clients i persones sota la seva responsabilitat;
5. Tenir les estratègies d’aprenentatge necessàries per avançar en la seva formació de manera autònoma, amb maduresa per innovar en la seva aplicació i progressar en l’aprenentatge i formació a nivells superiors7- Objectius

Objectius generals del CFGS de Còmic

(en destaquem en negreta els que considerem més importants a Tècniques d’Expressió Gràfica a primer curs)

1. Planificar i desenvolupar els projectes de còmics partint de la valoració idònia de les particularitats comunicacionals, tècniques i artístiques de l'encàrrec i definir adequadament els objectius del projecte i els aspectes expressius, narratius, funcionals i tècnics del còmic per transmetre el missatge de manera òptima.
2. Interpretar i desenvolupar guions per a projectes de narrativa gràfica per a transmetre missatges de manera òptima.
3. Dominar el dibuix i el procés de creació d'imatges per a una narració gràfica, utilitzant els recursos i les tècniques d’expressió gràfica més adequades a les especificacions temàtiques, comunicatives i artístiques de l'encàrrec.
4. Obtenir, seleccionar e interpretar les fonts documentals i de referència per a la realització de narracions gràfiques.
5. Interpretar l'evolució de les tendències formals i tècniques que contribueixen a configurar l'estil i iniciar-se en la recerca d'un estil personal de la qualitat exigible a nivell professional.
6. Desenvolupar mètode, rigor i capacitat de comunicació per a la presentació i defensa d'una idea o un projecte de còmic davant el client i / o equip de treball.
7. Interpretar l'evolució de les tendències expressives en la narració gràfica i valorar els condicionants simbòlics i estètics que contribueixen a configurar la forma idònia del missatge.
8. Conèixer tant les especificacions tècniques i el manteniment dels materials i equips com els processos de reproducció i edició de còmics i saber-les gestionar per garantir la qualitat final i la competitivitat del producte gràfic en el mercat.
9. Conèixer les especificacions tècniques en els processos de producció i edició de còmics i saber gestionar-los per a garantir la qualitat final del producte.
10. Realitzar còmics amb el nivell de qualitat comunicativa, tècnica, i artística que s’exigeix a nivell professional.
11. Adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del sector per ser competitiu.
12. Buscar, seleccionar i utilitzar fonts d'informació i formació contínua relacionades amb l'exercici professional.
13. Planificar i realitzar els controls de qualitat corresponents a les diferents fases dels projectes de còmic per tal d'optimitzar recursos i garantir la qualitat i competitivitat del producte comunicatiu al mercat.
14. Comprendre i aplicar el marc legal i normatiu que regula i condiciona l'activitat professional. 15. Valorar i aplicar els principis de l'ètica professional en el desenvolupament de l'activitat professional, la seva gestió i administració.
16. Identificar les necessitats comunicatives, tècniques i artístiques plantejades en un projecte de narrativa gràfica i adaptar les solucions gràfiques als objectius comunicatius del projecte i al context en el qual se situa.
17. Valorar el treball com a oportunitat de recerca i experimentació amb formes, suports i materials, i de creació, comunicació i expressió artística personal.
18. Resoldre tant els problemes d’execució a nivell expressiu, formal, funcional i tècnic com els d’organització, gestió i control que es puguin presentar en el procés de disseny i realització de la proposta.8- Continguts:

          1-Definir la competencia
          2-Identificar el coneixement
          3-Seleccionar els continguts

-Generals
-Transversals (consultar art. 10 127 2014)

UF 1: suports, eines i materials per a l'expressió gràfica
Durada: 3 ECTS
 
Continguts

Introducció a les tècniques i procediments d'expressió gràfica. Tècnica i procés: possibilitats de les aplicacions
tècniques, efectes i recursos.
Descripció i característiques físiques dels suports, de les eines i dels materials. Característiques i preparació
dels materials.
Estudi i aplicació de diferents tècniques d'expressió gràfica amb les eines manuals tradicionals. Tècniques:
seques, humides, grasses, mixtes, etcètera.
Estudi i aplicació de tècniques i sistemes d'impressió manuals per a la creació de monotips. Tècniques
additives.
Revisió històrica de les tècniques d'expressió gràfica. Anàlisi i identificació de les característiques tècniques de
l'obra de dissenyadors, il·lustradors i artistes significatius.
L'estudi. Organització de la zona de treball. Enginys i accessoris. Prevenció de riscos. Ús de les eines i
manteniment.
Presentació i acabats de l'original. Arxiu i conservació del material, de la documentació i dels treballs.


UF 2: ús i aplicació comunicativa i expressiva del dibuix i el color
Durada: 3 ECTS

Continguts

Tècniques d'expressió gràfica apropiades a les diferents aplicacions del color i el dibuix: descriptiu, d'anàlisi,
constructiu, expressiu i intuïtiu.
Línia i taca en les tècniques d'impressió manuals. Generació de la taca: traç pictòric, grafismes, trames i
textures.
El color pigment. Harmonitzacions cromàtiques a partir de diferents tècniques. Creació de games cromàtiques.
Interacció del color.
Procediments tècnics, valors estètics i qualitats formals del color.
Expressivitat de la línia i el traç, la taca i el color, en funció de l'eina i el suport.
Tractament i aplicacions tècniques del color. Recursos i dimensió comunicativa i expressiva del color. Treball
sobre la dimensió espacial del color.
Anàlisi de les tècniques i la utilització del dibuix i el color en treballs gràfics d'artistes, dissenyadors i
il·lustradors representatius.
Anàlisi de les tècniques de dibuix i color en relació amb les necessitats de la representació.
Aplicació i interpretació subjectiva del color. Treball sobre la mescla òptica del color. Color i percepció visual.


UF 3: maneig i experimentació amb les tècniques d'expressió gràfica
Durada: 3 ECTS

Continguts

Tècniques d'expressió gràfica en l'espai tridimensional. Gràfica i il·lustració tridimensional o volumètrica.
Representació gràfica, il·lustració i fotografia. Collage i fotomuntatge.
Tècniques d'expressió gràfica amb eines i programari digital.
Experimentació amb tècniques mixtes d'expressió aplicades com a recursos gràfics propis.
La il·lustració amb eines i tècniques analògiques, mixtes i digitals.
Transferència de resultats analògics i treball des de l'entorn digital.
Metodologia de treball per a la resolució conceptual i formal d'un projecte gràfic personal.
Avaluació i criteri d'aplicació d'una tècnica en funció d'una idea, en relació amb una forma d'expressió i un
contingut.
Traducció d'experiències centrades en el context relacionant-les amb percepcions, sensacions, idees, conceptes,
sentiments i estats anímics.

9- Avaluació

(inicial –diagnòstica-, procés, final)
-Criteris d’avaluació
Descriptors genèrics de resultats de l’aprenentatge

1. Haver demostrat posseir coneixements especialitzats en l’àrea professional, amb comprensió crítica per a la integració i transferència de sabers, així com per al desenvolupament de la creativitat, la iniciativa personal i l’esperit emprenedor;
2. Aplicar i integrar els coneixements artístics i tecnològics en la definició i desenvolupament de procediments de treball, en l’àmbit artístic o laboral, de manera autònoma i amb responsabilitat de coordinació i supervisió del treball tècnic;
3. Tenir la capacitat d’analitzar la informació necessària per avaluar i donar resposta a situacions previstes i no previstes, mitjançant la recerca de solucions fonamentades, creatives i innovadores dins del camp d’estudi o professional;
4. Ser capaços de comunicar els seus coneixements, idees, habilitats i activitats en contextos professionals als seus iguals, supervisors, clients i persones sota la seva responsabilitat;
5. Tenir les estratègies d’aprenentatge necessàries per avançar en la seva formació de manera autònoma, amb maduresa per innovar en la seva aplicació i progressar en l’aprenentatge i formació a nivells superiors.
10- Unitats Didàctiques

CFGS_CÒMIC/ MÒDUL_TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ GRÀFICA


UNITATS DIDÀCTIQUES: PROGRAMACIÓ DE LES UD (UNITATS DIDÀCTIQUES)

a)Conjunt UNITATS DIDÀCTIQUES: durada i seqüència d’impartició

b) UNITATS DIDÀCTIQUES: COMPETÈNCIES,  resultats d’aprenentatge, continguts, activitats d’ensenyament/aprenentatge i d’avaluació

c) Sortides previstes
CFGS_CÒMIC/ MÒDUL_TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ GRÀFICA

2.- MÒDUL: PROGRAMACIÓ DE LES UF (UNITATS FORMATIVES)

a) Unitats Formatives: durada i seqüència d’impartició

Títol mòdul: Tècniques d’expressió gràfica
Número:
Hores
totals: 165 hUFTítol
Hores
(totals)
Curs
d’impartició
Data
inici
Data
acabament
Hores setmanals
*Requeriments d’espais
específics
*Requeriments docents específics
1
Tècniques d’expressió gràfica: Suports, eines i materials per a l’expressió gràfica
55h
1er
19/9/2017
1/12/2017
5
si
si
2
Tècniques d’expressió gràfica: Ús i aplicació expressiva en el dibuix i el color de les tècniquesgràfiques._
55h
1er
5/12/2017
23/2/2018
5
si
si
3
Tècniques d’expressió gràfica: maneig i experimentació amb les tècniques d’expressió gràfica
55h
1er
27/2/2018
15/5/2018
5
si
si
4
5
*Indicar si/no

b) Descripció dels requeriments específics d’espais/d’equipaments
UF número/
UD número
Descripció dels requeriments específics d’espais/d’equipaments
1/
Aula amb taules de dibuix i espai de neteja amb aigua corrent per a tècniques humides i neteja de pinzells i estris
Disponibilitat de conexió a internet i ordinador amb projector
2/
Aula amb taules de dibuix i espai de neteja amb aigua corrent per a tècniques humides i neteja de pinzells i estris
Disponibilitat de conexió a internet i ordinador amb projector
3/
Aula amb taules de dibuix i espai de neteja amb aigua corrent per a tècniques humides i neteja de pinzells i estris
Disponibilitat de conexió a internet i ordinador amb projector
c) Descripció dels requeriments específics de docents
UF número
Descripció dels requeriments específics de docents
1/
Professor amb experiència amb còmic i il·lustració amb coneixements de procediments analògics i digitals
2/
Professor amb experiència amb còmic i il·lustració amb coneixements de procediments analògics i digitals
3/
Professor amb experiència amb còmic i il·lustració amb coneixements de procediments analògics i digitals

d) Estratègies metodològiques

Professorat que l’impartirà:
Manuel A. Fdez. Alborés


Recursos didàctics de referència:
Bibliografia Selecta i Espais web habilitats per al seguiment dels continguts del mòdul

BLOG DE SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS DEL CURS (veure annex)


Estratègies metodològiques aplicades en el desenvolupament del mòdul:
Observació dels continguts seleccionats als espais on line específics desenvolupats pel professor
Observació de referents compilats en arxius d’imatges pel professor
Execució exemplar de procediments i tècniques
Orientació pràctica d’activitats
Observació crítica dels resultats de les activitats


e) Criteris i instruments d’avaluació de la unitat formativa. Criteris de recuperació.
·Entrega puntual de les activitats demanàdes
Compliment dels plaços d’entrega
Ajustament als criteris tècnics i procedimentals demanats
Claredat i consició a la justificació escrita dels exercicis pràctics
Adecuació dels suports, estris i materials plástics emprats
Pulcritud als acabats
Capacitat d’autocrítica i d’observació als resultats dels treballs propis i aliens.
·Entrega dels treballs pendents o d’alternatives proposades pel professor

CFGS_CÒMIC/ IL·LUSTRACIÓ/GRÀFICA IMPRESA


3.- UNITATS FORMATIVES: PROGRAMACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES

Conjunt UNITATS DIDÀCTIQUES (UF1): durada i seqüència d’impartició

Títol Unitat Formativa: Suports, eines i materials per a l’expressió gràfica
Número: 1
Hores
totals: 55h

nº UD


Suports, eines i materials per a l’expressió gràfica
      Títol
Hores
(totals)
Data
inici
Data
acabament
Hores setmanals
Espais
Recursos
Suports, eines i materials per a l’expressió gràfica B/N Blocats i plomes (activitat 1)
10
19/9/2017
29/9/2017
10
Aules 13 i 14


1
(20h)
Suports, eines i materials per a l’expressió gràfica B/N Blocats i plomes (activitat 2)
10
3/10/2017
13/10/2017
10
Aules 13 i 14


2
(20h)
Suports, eines i materials per a l’expressió gràfica B/N Grisos i degradats: Tècniques humides (activitat 3)
10
17/10/2017
27/10/2017
10
Aules 13 i 14


2
(20h)
Suports, eines i materials per a l’expressió gràfica B/N Grisos i degradats: Tècniques humides (activitat 4)
10
31/10/2017
10/11/2017
10
Aules 13 i 14


3
(15h)
Suports, eines i materials per a l’expressió gràfica Degradats monocromàtics (introducció al color): Tècniques humides (activitat 5)
15
14/11/2017
1/12/2017
10+5
Aules 13 i 14

 

3.1. UNITATS DIDÀCTIQUES (UF1): resultats d’aprenentatge, continguts, activitats d’ensenyament/aprenentatge i d’avaluació

Títol Unitat de Programació: Suports, eines i materials per a l’expressió gràfica
Número: 1
Hores
totals: 55
Resultats d’aprenentatge (numerar en l’ordre publicat al DOGC)
Diferencia els procediments i en saber utilitzar les principals tècniques d’expressió
gràfica així com els seus mitjans, les eines i els materials.
Selecciona i sap aplicar les tècniques gràfiques més adequades a las
particularitats temàtiques, estilístiques i comunicatives de l’encàrrec.

Analitza i reconeix les tècniques i estils de dissenyadors, il·lustradors i artistes
significatius de diferents èpoques i fer una valoració de les seves possibilitats
d’aplicació creativa al propi estil.

Valora la rellevància de l’actualització i formaciópermanent en la competitivitat
professional, i la importància que té en l’exerciciprofessional la qualitat de les
eines i materials, la seva conservació i manteniment, i l’organització del lloc de
treball.

Continguts contextualitzats en la unitat. Objectius específics/didàctics

Introducció a les tècniques i procediments d’expressió gràfica. Tècnica i procés:
possibilitats de les tècniques, efectes i recursos.
Descripció i característiques físiques dels suports, de les eines i dels materials.
Característiques i preparació dels materials

Enunciat activitats d’ensenyament aprenentatge. Títol i temporització aprox.
1 B/N Blocats i plomes: Tinta xinesa. Taca, punt i línia (pinzell)  Tira Còmica (10h) UD 1 (20h)
2 B/N Blocats i plomes: Degradats i grisos aparents. Trames (plomes, retol·ladors, estilògrafs) Seqüència (tira o mitja pàgina) (10h) UD 1 (20h)
3 B/N Grisos i degradats: Tècniques humides. Aiguada (Tinta/pinzell) Portada o vinyeta a tota pàgina (10h) UD2 (20h)
4 B/N Grisos i degradats: Tècniques humides. (Gouache, acrílic b/n, pinzell) Qualsevol de les opcions anteriors o pàgina complerta (10h) UD2 (20h)
5 Degradats monocromàtics (introducció al color): Tècniques humides (aquarel·la, gouache, acrílic, tintes…/pinzell/ Qualsevol de les opcions anteriors o pàgina complerta (15h) UD3 (15h)

Activitats d’avaluació i recuperació.
Recuperació: entrega de les activitats demanades o realització de dues pàgines amb l’aplicació de totes les tècniques demanades

Sortides previstes (UF1)
UD número
Quadrimestre

 

3.1. UNITATS DIDÀCTIQUES (UF2): resultats d’aprenentatge, continguts, activitats d’ensenyament/aprenentatge i d’avaluació

Títol Unitat de Programació: Ús i aplicació expressiva en el dibuix i el color de les tècniquesgràfiques
Número: 2
Hores
totals: 55
Resultats d’aprenentatge (numerar en l’ordre publicat al DOGC)
Empra les diferents tècniques gràfiques, amb qualitat artística i tècnica, en la
realització d’activitats de l’especialitat.

Selecciona, i aplica amb destresa i pulcritud, la tècnica més adequada a les
particularitats de l’encàrrec.

Experimenta amb les diferents tècniques cercant aplicacions més
personals i creatives.


Continguts contextualitzats en la unitat. Objectius específics/didàctics

Tècniques d’expressió gràfica apropiades a les diferents aplicacions del dibuix i el
color: descriptiu, intuïtiu i d’anàlisi.

Línia i taca en les tècniques d’impressió manuals. Generació de la taca: el traç
pictòric, grafismes, trames i textures.

El color pigment. Harmonitzacions cromàtiques a partir de diferents tècniques.
Creació de games cromàtiques. Interacció del color.

Creació de games cromàtiques. Interacció del color.

1- Retul·ladors:
a) Rotrings / Pilots de diferents gruixos
b) Permanents de diferents puntes
c) Retul·ladors de punta de pinzell
d) Activitat definitiva per a entrega:  (pas cap a la combinació de tècniques) Vinyeta allargada (taca –extrems-, Tons –mig-, puntillisme...)
-Color:
(teoria color/games)


Enunciat activitats d’ensenyament aprenentatge. Títol i temporització aprox.
1 1- Retul·ladors:
a) Rotrings / Pilots de diferents gruixos

2 b) Permanents de diferents puntes
Trames (plomes, retol·ladors, estilògrafs) Seqüència (tira o mitja pàgina) (10h)
3 c) Retul·ladors de punta de pinzell
 Portada o vinyeta a tota pàgina (10h)
4 d) Activitat definitiva per a entrega:  (pas cap a la combinació de tècniques) Vinyeta allargada (taca –extrems-, Tons –mig-, puntillisme...)
 (Gouache, acrílic b/n, pinzell) Qualsevol de les opcions anteriors o pàgina complerta (10h)
5 -Color:
(teoria color/games)
Degradats monocromàtics (introducció al color): Tècniques humides (aquarel·la, gouache, acrílic, tintes…/pinzell/ Qualsevol de les opcions anteriors o pàgina complerta (15h)

Activitats d’avaluació i recuperació.
Recuperació: entrega de les activitats demanades o realització de dues pàgines amb l’aplicació de totes les tècniques demanades


Conjunt UNITATS DIDÀCTIQUES (UF2): durada i seqüència d’impartició

Títol Unitat Formativa: Ús i aplicació expressiva en el dibuix i el color de les tècniquesgràfiques.
Número: 2
Hores
totals: 55h

UF
Ús i aplicació expressiva en el dibuix i el color de les tècniquesgràfiques.


      Títol
Hores
(totals)
Data
inici
Data
acabament
Hores setmanals
Espais
Recursos
Ús i aplicació expressiva en el dibuix i el color de les tècniquesgràfiques.
55
5/12/2017
2/3/2018
55
Aules 13 i 14


1
(20h)
Ús i aplicació expressiva en el dibuix i el color de les tècniquesgràfiques.
1- Retul·ladors:
a) Rotrings / Pilots de diferents gruixos
b) Permanents de diferents puntes
c) Retul·ladors de punta de pinzell
d) Activitat definitiva per a entrega:  (pas cap a la combinació de tècniques) Vinyeta allargada (taca –extrems-, Tons –mig-, puntillisme...)
-Color: (teoria color/games)10
5/12/2017
15/12/17
10
Aules 13 i 14


1
(20h)
Ús i aplicació expressiva en el dibuix i el color de les tècniquesgràfiques.
4- Llàpis color/llàpis color aquarel·lable
(fins Decembre)


10
19/12/17
22/12/17
10
Aules 13 i 14


2
(35h)
Ús i aplicació expressiva en el dibuix i el color de les tècniquesgràfiques.
 (Inici Gener, continuació Color introduïnt-hi tècniques humides)
(Activitats suggerides en format de mitja pàgina)
5- Aquarel·la / Anilina


10
9/1/2018
12/1/18
10
Aules 13 i 14


2
(35h)
Ús i aplicació expressiva en el dibuix i el color de les tècniquesgràfiques.
6- Gouache/Tèmpera/Acrílics


10
16/1/2018
19/1/18
10
Aules 13 i 14


2
(35h)
Ús i aplicació expressiva en el dibuix i el color de les tècniquesgràfiques. 2on Quadrimestre:
7-Retul·lador color/tècniques mixtes


15
26/1/2018
2/2/18
10
Aules 13 i 14


3
(10h)
Ús i aplicació expressiva en el dibuix i el color de les tècniquesgràfiques.
8- color/tècniques mixtes analògiques i digitals
10
Aules 13 i 14
 
3.2.1Unitats de programació(UF3): resultats d’aprenentatge, continguts, activitats d’ensenyament/aprenentatge i d’avaluació

Títol Unitat de Programació: maneig i experimentació amb les tècniques d’expressió gràfica
Número: 3
Hores
totals: 55
Resultats d’aprenentatge (numerar en l’ordre publicat al DOGC)
Maneja diferents tècniques i en l’experimentació gràfica, amb plantejaments
conceptuals i argumentals, per la resolució formal d’un treballContinguts contextualitzats en la unitat. Objectius específics/didàctics

Experimentació amb tècniques mixtes d’expressió aplicades com a recursos gràfics
propis.
La il·lustració amb eines i tècniques analògiques, mixtes i digitals
Transferència de resultats analògics i treball des de l’entorn digital

Enunciat activitats d’ensenyament aprenentatge. Títol i temporització aprox.
Recursos digitals (Photoshop, Illustrator)
c)    Cadàver exquisit    (15h)

Recursos digitals (Photoshop, Illustrator)
d)    Concept-Art. Superheroi  fotogràfic (coordinació amb fotografia) 40h
(PDF web còmic –format horitzontal)


Activitats d’avaluació i recuperació.
Entrega ampliada de l’activitat b (concept-art) i un treball escrit
Sortides previstes (UF2)
UD número
Quadrimestre


 

 


 

 

Conjunt d’unitats didàctiques(UF3): durada i seqüència d’impartició

Títol Unitat Formativa: maneig i experimentació amb les tècniques d’expressió gràfica
Número: 3
Hores
totals: 55

UD      Títol
Hores
(totals)
Data
inici
Data
acabament
Hores setmanals
Espais
Recursos
1
15h
maneig i experimentació amb les tècniques d’expressió gràfica
Recursos digitals (Photoshop, Illustrator)
e)    Cadàver exquisit    (15h)


15
6/2/2018
13/2/18
10
Aules 13 i 14
Plató foto
Coordinació amb Fotografia.
Càmeres i targetes memoria.
PCs alumnes
2
40h
maneig i experimentació amb les tècniques d’expressió gràfica
Recursos digitals (Photoshop, Illustrator)
f)      Concept-Art. Superheroi  fotogràfic (coordinació amb fotografia) 40h
(PDF web còmic –format horitzontal)


40
19/2/2018
4/5/2018
10
Aules 13 i 14
Plató foto
Coordinació amb Fotografia.
Càmeres i targetes memoria
PCs Alumnes


Relació entre

CONTINGUTS


CRITERIS D’AVALUACIÓ


COMPETÈNCIESCONTINGUTS


Mòdul formatiu: tècniques d'expressió gràfica

Durada: 165 hores. 9 ECTS
Unitats formatives que el componen:

UF 1: suports, eines i materials per a l'expressió gràfica. 3 ECTS
UF 2: ús i aplicació comunicativa i expressiva del dibuix i el color. 3 ECTS
UF 3: maneig i experimentació amb les tècniques d'expressió gràfica. 3 ECTS

Resultats d'aprenentatge, criteris d'avaluació i contingutsUF 1: suports, eines i materials per a l'expressió gràfica
Durada: 3 ECTS
 
Continguts

Introducció a les tècniques i procediments d'expressió gràfica.

Tècnica i procés: possibilitats de les aplicacions
tècniques, efectes i recursos.

Descripció i característiques físiques dels suports, de les eines i dels materials. Característiques i preparació
dels materials.

Estudi i aplicació de diferents tècniques d'expressió gràfica amb les eines manuals tradicionals.

Tècniques:
seques, humides, grasses, mixtes, etcètera.

Tècniques additives.

Revisió històrica de les tècniques d'expressió gràfica.

Anàlisi i identificació de les característiques tècniques de
l'obra de dissenyadors, il·lustradors i artistes significatius.

L'estudi. Organització de la zona de treball. Enginys i accessoris. Prevenció de riscos. Ús de les eines i
manteniment.

Presentació i acabats de l'original.

Arxiu i conservació del material, de la documentació i dels treballs.
UF 2: ús i aplicació comunicativa i expressiva del dibuix i el color
Durada: 3 ECTS

Continguts

Tècniques d'expressió gràfica apropiades a les diferents aplicacions del color i el dibuix: descriptiu, d'anàlisi,
constructiu, expressiu i intuïtiu.

Línia i taca en les tècniques d'impressió manuals. Generació de la taca: traç pictòric, grafismes, trames i
textures.

El color pigment. Harmonitzacions cromàtiques a partir de diferents tècniques. Creació de games cromàtiques.

Interacció del color.

Procediments tècnics, valors estètics i qualitats formals del color.

Expressivitat de la línia i el traç, la taca i el color, en funció de l'eina i el suport.
Tractament i aplicacions tècniques del color. Recursos i dimensió comunicativa i expressiva del color.

Treball sobre la dimensió espacial del color.

Anàlisi de les tècniques i la utilització del dibuix i el color en treballs gràfics d'artistes, dissenyadors i
il·lustradors representatius.

Anàlisi de les tècniques de dibuix i color en relació amb les necessitats de la representació.

Aplicació i interpretació subjectiva del color. Treball sobre la mescla òptica del color. Color i percepció visual.

UF 3: maneig i experimentació amb les tècniques d'expressió gràfica
Durada: 3 ECTS

ContingutsTècniques d'expressió gràfica en l'espai tridimensional. Gràfica i il·lustració tridimensional o volumètrica.

Representació gràfica, il·lustració i fotografia. Collage i fotomuntatge.

Tècniques d'expressió gràfica amb eines i programari digital.

Experimentació amb tècniques mixtes d'expressió aplicades com a recursos gràfics propis.

La il·lustració amb eines i tècniques analògiques, mixtes i digitals.
Transferència de resultats analògics i treball des de l'entorn digital.

Metodologia de treball per a la resolució conceptual i formal d'un projecte gràfic personal.

Avaluació i criteri d'aplicació d'una tècnica en funció d'una idea, en relació amb una forma d'expressió i un contingut.

Traducció d'experiències centrades en el context relacionant-les amb percepcions, sensacions, idees, conceptes,sentiments i estats anímics.ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
388/438 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7110 - 29.4.2016
CVE-DOGC-A-16117104-2016

ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
389/438 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7110 - 29.4.2016
CVE-DOGC-A-16117104-2016


CRITERIS D’AVALUACIÓ

Mòdul formatiu: tècniques d'expressió gràfica

Durada: 165 hores. 9 ECTS
Unitats formatives que el componen:

UF 1: suports, eines i materials per a l'expressió gràfica. 3 ECTS
UF 2: ús i aplicació comunicativa i expressiva del dibuix i el color. 3 ECTS
UF 3: maneig i experimentació amb les tècniques d'expressió gràfica. 3 ECTS

Resultats d'aprenentatge, criteris d'avaluació i contingutsUF 1: suports, eines i materials per a l'expressió gràfica
Durada: 3 ECTS

Criteris d'avaluació

Aplica correctament el coneixement de les tècniques, els suports, les eines i els materials per a la representació
i l'expressió, d'acord amb els objectius del projecte.

Domina els mitjans i les tècniques per a l'expressió gràfica, les adequa a les intencions comunicatives i
expressives i a l'ús dels llenguatges plàstics.

Identifica les tècniques gràfiques tradicionals i les seves característiques en l'aplicació per a determinats
projectes.

Utilitza amb destresa els coneixements i les habilitats d'expressió plàstica i les tècniques gràfiques que li permeten plantejar i desenvolupar projectes.

Reconeix les tècniques d'expressió gràfica emprades en una obra i les ubica en períodes històrics segons
utilització i estil.

Té cura del material i treballa respectant les normes de seguretat i higiene.

Arxiva adequadament la documentació i els treballs.

UF 2: ús i aplicació comunicativa i expressiva del dibuix i el color
Durada: 3 ECTS

Criteris d'avaluació

Aplica de forma convenient les tècniques, els procediments, els instruments, les eines i els materials propis del dibuix i del color en la solució de la representació gràfica.

Domina les tècniques d'expressió gràfica en l'aplicació al dibuix i al color a partir de plantejaments de
representació gràfica i criteris conceptuals.

Aplica el dibuix i el color amb diferents tècniques per obtenir uns determinats resultats, atenent uns objectius
preestablerts i en pot fer una valoració argumentada i amb sentit crític.

Integra conceptes i tècniques de dibuix i color a partir de l'anàlisi de l'obra d'altres.

Estableix relacions entre el concepte i la pràctica en el procés de formalització d'una representació.

Utilitza criteris raonats en la formulació de judicis estètics de caràcter personal sobre les tècniques de dibuix i color, tant per a la producció pròpia, com per a la valoració de l'obra dels altres.

Desenvolupa i aplica les capacitats creativa, intuïtiva i sensible, en l'elecció de mètodes, instruments i materials apropiats per al dibuix i per al color.


UF 3: maneig i experimentació amb les tècniques d'expressió gràfica
Durada: 3 ECTS

Criteris d'avaluacióOptimitza els coneixements de les tècniques gràfiques per representar i crear formes i imatges en dues o tres
dimensions.

Té cura per la qualitat en els detalls i l'acabat final del treball.

Assoleix les bases per a experimentar de forma personal en mitjans, materials, tècniques i procediments
alternatius per al disseny i la il·lustració, sobre la base de necessitats expressives determinades.

Explora i experimenta en la recerca de recursos propis per a aplicar-los al desenvolupament d'un llenguatge i
una poètica personal.

Domina els recursos gràfics formals de l'expressió i la comunicació visual per representar de forma gràfica
idees.

Entén la transgressió, de forma responsable, com a motor de la creativitat
ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
390/438 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7110 - 29.4.2016
CVE-DOGC-A-16117104-2016

COMPETÈNCIES/
resultats d’aprenentatge
Mòdul formatiu: tècniques d'expressió gràfica

Durada: 165 hores. 9 ECTS
Unitats formatives que el componen:

UF 1: suports, eines i materials per a l'expressió gràfica. 3 ECTS
UF 2: ús i aplicació comunicativa i expressiva del dibuix i el color. 3 ECTS
UF 3: maneig i experimentació amb les tècniques d'expressió gràfica. 3 ECTS

Resultats d'aprenentatge, criteris d'avaluació i contingutsUF 1: suports, eines i materials per a l'expressió gràfica
Durada: 3 ECTS

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS del CFGS de Còmic

1.Identificar i definir els aspectes artístics, formals, funcionals i tècnics d'un projecte de còmic d'acord a les especificacions donades.

8. Seleccionar i utilitzar les tècniques i els recursos o estils artístics més adients per donar solució gràfica als objectius comunicatius i expressius, formals, funcionals i tècnics d’un problema comunicatiu.

9. Utilitzar i dominar les tècniques i tecnologies pròpies de l'especialitat, tant en els aspectes teòrics com pràctics, i conèixer tant les especificitats del material i dels equips professionals com la seva cura i manteniment.

11. Transmetre la informació adequada amb precisió i elaborar normes d'aplicació i generar documents que facilitin la comprensió, gestió i posterior evolució del producte de còmic.Resultats d'aprenentatge

Diferencia els procediments i es utilitza les principals tècniques d'expressió gràfica així com els seus mitjans, les eines i els materials.
Selecciona i aplica les tècniques gràfiques més adequades a las particularitats temàtiques, estilístiques i comunicatives de l'encàrrec.
Analitza i reconeix les tècniques i estils de dissenyadors, il·lustradors i artistes significatius de diferents
èpoques, i fa una valoració de les possibilitats d'aplicació creativa al propi estil.
Valora la rellevància de l'actualització i formació permanent en la competitivitat professional, així com la
importància que té en l'exercici professional la qualitat de les eines i materials, la seva conservació i
manteniment, i l'organització del lloc de treball.
UF 2: ús i aplicació comunicativa i expressiva del dibuix i el color
Durada: 3 ECTS

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS del CFGS de Còmic

1.Identificar i definir els aspectes artístics, formals, funcionals i tècnics d'un projecte de còmic d'acord a les especificacions donades.

4. Planificar i desenvolupar totes les fases dels projectes de còmic mitjançant les tècniques narratives, gràfiques i estils més adequats als plantejaments comunicatius i expressius del treball i a les especificacions narratives i tècniques prèviament determinades amb el nivell de qualitat exigible professionalment.


7. Atendre adequadament les especificacions d'un encàrrec de còmic donat proposant solucions diverses, orientades a suports, formats i mitjans tècnics diferents.

8. Seleccionar i utilitzar les tècniques i els recursos o estils artístics més adients per donar solució gràfica als objectius comunicatius i expressius, formals, funcionals i tècnics d’un problema comunicatiu.

9. Utilitzar i dominar les tècniques i tecnologies pròpies de l'especialitat, tant en els aspectes teòrics com pràctics, i conèixer tant les especificitats del material i dels equips professionals com la seva cura i manteniment.

10. Realitzar els originals tenint present les particularitats dels processos de reproducció i/o difusió posteriors i saber realitzar el seguiment i el control de qualitat corresponent.

11. Transmetre la informació adequada amb precisió i elaborar normes d'aplicació i generar documents que facilitin la comprensió, gestió i posterior evolució del producte de còmic.


Resultats d'aprenentatge

Empra les diferents tècniques gràfiques, amb qualitat artística i tècnica, en la realització d'activitats de
l'especialitat.
Selecciona, i aplica amb destresa i pulcritud, la tècnica més adequada a les particularitats de l'encàrrec.
Experimenta amb les diferents tècniques cercant les aplicacions més personals i creatives.
UF 3: maneig i experimentació amb les tècniques d'expressió gràfica
Durada: 3 ECTS

Perfil professional. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS del CFGS de Còmic

1.Identificar i definir els aspectes artístics, formals, funcionals i tècnics d'un projecte de còmic d'acord a les especificacions donades.

2. Dotar al producte de còmic dels elements persuasius, informatius i / o identificatius adequats als objectius de l'encàrrec i comunica eficientment els missatges adreçats a mitjans d’informació i/o de difusió diferents mitjançant el còmic.

3. Buscar, seleccionar, analitzar i arxivar la documentació i el material gràfic de referència i gestiona les fonts i recursos òptims per a la realització d’un projecte de còmic.

4. Planificar i desenvolupar totes les fases dels projectes de còmic mitjançant les tècniques narratives, gràfiques i estils més adequats als plantejaments comunicatius i expressius del treball i a les especificacions narratives i tècniques prèviament determinades amb el nivell de qualitat exigible professionalment.

7. Atendre adequadament les especificacions d'un encàrrec de còmic donat proposant solucions diverses, orientades a suports, formats i mitjans tècnics diferents.

9. Utilitzar i dominar les tècniques i tecnologies pròpies de l'especialitat, tant en els aspectes teòrics com pràctics, i conèixer tant les especificitats del material i dels equips professionals com la seva cura i manteniment.

10. Realitzar els originals tenint present les particularitats dels processos de reproducció i/o difusió posteriors i saber realitzar el seguiment i el control de qualitat corresponent.

11. Transmetre la informació adequada amb precisió i elaborar normes d'aplicació i generar documents que facilitin la comprensió, gestió i posterior evolució del producte de còmic.

13. Realitzar els controls de qualitat necessaris en cada fase del procés projectual per a l'obtenció d'un producte de còmic de qualitat tècnica, artística i comunicativa i adequat al mitjà gràfic on s’ha d’incorporar.
Resultats d'aprenentatge

Manipula diferents tècniques en l'experimentació gràfica, amb plantejaments conceptuals i argumentals per la
resolució formal d'un treball.

Experimenta amb les possibilitats expressives de las diferents tècniques en funció de les seves preferències
estilístiques i artístiques per a incorporar-les a un estil personal.

Desenvolupa les capacitats de comunicació gràfica, la creativitat i l'expressivitat personals.ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
390/438 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7110 - 29.4.2016
CVE-DOGC-A-16117104-2016
No hay comentarios: